Kastanjola (Lugāno, Šveice)

ALEPH IDLNC10-000131591
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000131591/
Urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Castagnola
Ģeogrāfiskais nosaukums Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Arī: Kastaņjola (Lugāno, Šveice)
Arī: Kastaņola (Lugāno, Šveice)
Arī: Castagnola (Lugāno, Šveice)
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Sveika, brīvā Latvija!" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Ave sol!" (1910). Anotācija
Aspazija "Saulains stūrītis" (1910). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Dailes teātris
Anša Gulbja izdevniecība
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Ziemassvētki
Aspazija, 1865-1943
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Zābers, Jānis, 1935-1973
Latvijas Valsts leļļu teātris
Birkerts, Gunars, 1925-
Latvijas Nacionālā bibliotēka
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos
Tautas pasakas
Estnische Märchen
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka
The golden horse : a solstice fairy tale in five acts
Золотой конь : сказка весеннего солнца в пяти действиях
Das goldene Ross : ein Sonnenwendmärchen in 5 aufzügen
Prande, Alberts, 1893-1957
Lugāno (Šveice)
Rivjēra (Francija)
Grīnuma, Gundega, 1948-
Atēna (izdevniecība)
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Tičīno (Šveice)
Novelas : I [daļa]
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Ave Sol (koris)
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Zemgale (Latvija)
Stiebra, Roze, 1942-
Saulains stūrits : liriska biografija
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Rīga (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Latvijas Nacionālais teātris
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma