Kastanjola (Lugāno, Šveice)

ALEPH IDLNC10-000131591
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000131591/
Urlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Castagnola
Ģeogrāfiskais nosaukums Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Arī: Kastaņjola (Lugāno, Šveice)
Arī: Kastaņola (Lugāno, Šveice)
Arī: Castagnola (Lugāno, Šveice)
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Saulains stūrītis" (1910). Anotācija
Jānis Rainis "Ave sol!" (1910). Anotācija
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Sveika, brīvā Latvija!" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Šveice
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Zemgale (Latvija)
Stiebra, Roze, 1942-
Saulains stūrits : liriska biografija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Ave Sol (koris)
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Latvija
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Anša Gulbja izdevniecība
Sanktpēterburga (Krievija)
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Dailes teātris
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Rīga (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Tičīno (Šveice)
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma
Ziemassvētki
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Zābers, Jānis, 1935-1973
Latvijas Valsts leļļu teātris
Birkerts, Gunars, 1925-
Latvijas Nacionālā bibliotēka
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos
Tautas pasakas
Estnische Märchen
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka
The golden horse : a solstice fairy tale in five acts
Золотой конь : сказка весеннего солнца в пяти действиях
Das goldene Ross : ein Sonnenwendmärchen in 5 aufzügen
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Novelas
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Prande, Alberts, 1893-1957
Lugāno (Šveice)
Rivjēra (Francija)
Grīnuma, Gundega, 1948-
Atēna (izdevniecība)
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs