Sanktpēterburga (Krievija)

ALEPH IDLNC10-000042348
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000042348/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Sanktp%C4%93terburga
Ģeogrāfiskais nosaukums Sanktpēterburga (Krievija)
Arī: Leningrad (Krievija)
Arī: Ļeņingrada (Krievija)
Arī: Pēterburga (Krievija)
Arī: Pēterpils (Krievija)
Arī: Petrograda (Krievija)
Arī: Saint Petersburg (Krievija)
Arī: Sanktpīterburga (Krievija)
Arī: St. Petersburg (Krievija)
Arī: Petersburg (Krievija)
Arī: Ленинград (Krievija)
Arī: Санкт-Петербург (Krievija)
Arī: Петербург (Krievija)
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija
Jānis Rainis "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903). Anotācija
Rainis "Gals un sākums" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Sanktpēterburga (Krievija)
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Domas par jaunlaiku literatūru
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Latvija
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Anša Gulbja izdevniecība
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Dailes teātris
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Ovidijs, 43 p.m.ē.-17 vai 18 m.ē.
Marciāls
Catullus, Gaius Valerius
Sapfo
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Burns, Robert, 1759-1796
Кольцов, А. В. (Алексей Васильевич), 1809-1842
Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837
Heine, Heinrich, 1797-1856
Voss, Johann Heinrich, 1751-1826
Lukiāns
Twain, Mark, 1835-1910
Herder, Johann Gottfried, 1744-1803
Dauge, Pauls, 1869-1946
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
"Pēterburgas Avīžu" literāriskais pielikums.
Jauni Dunduri
Dunduru pehznahkami
Dunduru padehli
Dundurs Pats
Dienas Lapa.
Dievu, mirušo un hetēru sarunas
Stimmen der Völker in Liedern
Krievija
Pleskava (Krievija)
Vjatkas novads (Krievija)
Kirovas apgabals (Krievija)
Brigaders, Jānis, 1856-1936
Zīverts, Ernests, 1879-1937
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Rīgas Latviešu biedrība. Zinību komisija
Jūrmala (Latvija)
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas
Berelis, Guntis, 1961-
Sanskrita dzeja
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos