Latvija

ALEPH IDLNC10-000040378
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000040378/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
Ģeogrāfiskais nosaukums Latvija
Arī: Latvijas Republika
Arī: Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
Arī: Latvijas PSR
Arī: LPSR
Arī: Latvia
Arī: Republic of Latvia
Arī: Lettland
Arī: Lettonie
Arī: Letonia
Arī: Letland
Arī: Läti
Arī: Lãtvija
Arī: Lotyšsko
Arī: Λεττονία
Arī: Латвия
Arī: Латвія
Arī: Латвийская ССР
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Sveika, brīvā Latvija!" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Jānis Rainis "Mušu ķēniņš" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Aspazija "Sidraba šķidrauts" (1905). Anotācija
Aspazija "Kaisītās rozes" (1936). Anotācija
Aspazija "Prologs" (1893). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis "Uz mājām" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija
Aspazija "Aspazija" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Ģirts Vilks" (1907). Anotācija
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Uguns un nakts" (1905). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Dailes teātris
Anša Gulbja izdevniecība
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
J. Raiņa Sweika, brihwā Latwija! : dsejas
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Rīga (Latvija)
Ziemeļu karš, 1700-1721
Петр I, imperators, 1672-1725
Latvijas Nacionālais teātris
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Rīgas ragana : vienas nakts sapnis : triloģijas 3. daļa
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Grimm, Wilhelm, 1786-1859
Ziemassvētki
Rode, Fricis, 1887-1967
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Tičīno (Šveice)
Novelas : I [daļa]
Aspazija, 1865-1943
Jūrmala (Latvija)
Wagner, Richard, 1813-1883
Jaunais Latviešu teātris
Muceniece, Otīlija, 1871-1951
Ozols, Jānis, 1859-1906
Liepājas teātris
Jaunais Rīgas teātris (1992-)
Stahnke, Astrida B., 1935-
Londona (Lielbritānija)
Rubesa, Baņuta, 1956-
Latvijas Nacionālā opera
Karlsons, Juris, 1948-
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Das Nibelungenlied
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Sidraba šķidrauts : librets [J. Karlsona] baletam 3 cēl. 4 ainās pēc Aspazijas simboliskās drāmas motīviem.
Ulmanis, Kārlis, 1877-1942
Valters un Rapa (akciju sabiedrība)
Kaisītās rozes : dzejoļi (1933-1936)
Rīgas Latviešu biedrība
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Bībele
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās
Daugava, upe
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Biļinas
Kijevas Krievzeme
Владимир, великий князь Киевский, ap 956-1015
Baltijas jūra
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Lieldidžs, Uldis, 1933-
Artmane, Vija, 1929-2008
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Slobodska (Krievija)
Purvītis, Vilhelms, 1872-1945
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas
Čūsku vārdi
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas
Treji loki
Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970
Grieķija
Perikls, ap 490-429 p.m.ē.
Aspasija, apm. 470-410 p.m.ē.
Hamerling, Robert, 1830-1889
Phidias, ap 500-ap 430 p.m.ē.
Sofokls, ap 496-406 p.m.ē.
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Ērika, Lilija, 1893-1981
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās)
Daugavpils (Latvija)
Mérimée, Prosper, 1803-1870
Flaubert, Gustave, 1821-1880
Korsika (Francija)
Ģirts Wilks : dramatisks fragments
Izlase
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Stučka, Dora, 1870-1950
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Jaundubulti (Jūrmala, Latvija)
Rīgas Latviešu biedrība. Mūzikas komisija
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Berelis, Guntis, 1961-
Alunāns, Nikolajs, 1859-1919
Bērziņa, Lilita, 1903-1983
Mediņš, Jānis, 1890-1966
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Fausts : traģedija : 2.d.
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma
Tartu (Igaunija)
Tartu Ülikool
Feminisms
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Dienas Lapa.