Šveice

ALEPH IDLNC10-000040220
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000040220/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0veice
Ģeogrāfiskais nosaukums Šveice
Arī: Šveices konfederācija
Arī: Switzerland
Arī: Schweiz
Arī: Suisse
Arī: Svizzera
Arī: Svizra
Arī: Schweizerische Eidgenossenschaft
Arī: Confédération suisse
Arī: Confederazione Svizzera
Arī: Confederaziun svizra
Arī: Швейцария
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Aspazija "Spoži sapņi" (1909). Anotācija
Aspazija "Ziedu klēpis" (1911). Anotācija
Jānis Rainis "Ave sol!" (1910). Anotācija
Aspazija "Saulains stūrītis" (1910). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Gals un sākums" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis "Jaunais spēks" (1906). Anotācija
Jānis Rainis "Čūsku vārdi" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Latvija
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Dailes teātris
Anša Gulbja izdevniecība
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Latvijas Nacionālais teātris
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Artmane, Vija, 1929-2008
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Kalniņš, Imants, 1941-
Iļģi (mūzikas grupa)
Stiebra, Roze, 1942-
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.
Rīga (Latvija)
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Ziemassvētki
Aspazija, 1865-1943
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Zābers, Jānis, 1935-1973
Latvijas Valsts leļļu teātris
Birkerts, Gunars, 1925-
Latvijas Nacionālā bibliotēka
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos
Tautas pasakas
Estnische Märchen
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka
The golden horse : a solstice fairy tale in five acts
Золотой конь : сказка весеннего солнца в пяти действиях
Das goldene Ross : ein Sonnenwendmärchen in 5 aufzügen
Slobodska (Krievija)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Menuets (mūzikas grupa)
Blūms, Jānis, (tulkotājs)
Zelta seetiņsch
Prande, Alberts, 1893-1957
Lugāno (Šveice)
Rivjēra (Francija)
Grīnuma, Gundega, 1948-
Atēna (izdevniecība)
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Tičīno (Šveice)
Novelas : I [daļa]
Poruks, Jānis, 1871-1911
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi
Bārda, Fricis, 1880-1919
Ziedu klēpis
Saulains stūrits : liriska biografija
Ave Sol (koris)
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Zemgale (Latvija)
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Jaunā strāva
Bībele
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Berelis, Guntis, 1961-
Sanskrita dzeja
Biļinas
Kijevas Krievzeme
Владимир, великий князь Киевский, ap 956-1015
Baltijas jūra
Lieldidžs, Uldis, 1933-
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Kuga, Jānis, 1878-1969
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Jankavs, Jānis, 1886-1918
Jaunais spehks : J. Raiņa dsejas
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas
Wehtras sehja : dsejas
Purvītis, Vilhelms, 1872-1945
Čūsku vārdi
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas
Treji loki
Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Stučka, Dora, 1870-1950
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma