Tautas pasakas

ALEPH IDLNC04-000659024
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000659024/
AutorsKreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Līdzradītājs Lapas, Mārtiņš, 1846-1909 trl
Izdevējs Rīga : Puhzischu Ģederta apgahdibâ, 1888 (drukajis A. fon Grothufs)
Fiziskais apraksts sēj. <1> ; 16 cm.
Saturs 1. sēj. Droschais rijneeks -- Basnizas apmeklētāji naktī -- Seemeļu ķehniņa skaista muhschiga meita, jeb: Seemeļu jaunawa -- Nahra jeb uhdensmeita -- Karatawu wihriņi -- Kursemes kahsās -- Bagatigi aismaksata labdarība -- Pehrķona swilpis -- Miglas kalna ķehniņsch -- Kā kahds bahra behrns laimi atradis. -- Spoku meschs -- Diwpadsmit meitas -- Schehlsirdigais malkas zirtejs -- Ahdu kuptschis -- Waidoschs zilweka stilba kauls -- Narwas tirgotaja meita -- Kols un Tahsa -- Juhras nahra un Pahlena kungs
Priekšmets Tautas pasakas, igauņu
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Ziemassvētki
Aspazija, 1865-1943
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Zābers, Jānis, 1935-1973
Latvijas Valsts leļļu teātris
Birkerts, Gunars, 1925-
Latvijas Nacionālā bibliotēka
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos
Tautas pasakas
Estnische Märchen
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka
The golden horse : a solstice fairy tale in five acts
Золотой конь : сказка весеннего солнца в пяти действиях
Das goldene Ross : ein Sonnenwendmärchen in 5 aufzügen