Latwju dainas : [6 sējumos]

ALEPH IDLNC04-000230115
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000230115/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Dainas#.E2.80.9ELatvju_dainas.E2.80.9D
AutorsBarons, Krišjānis, 1835-1923
Alternatīvais nosaukums Chansons populaires lataviennes
Alternatīvais nosaukums Латышскія народныя пѣсни
Alternatīvais nosaukums Latvju dainas
Alternatīvais nosaukums Латышские народные песни
Līdzradītājs Visendorfs, Henrijs, 1861-1916 edt com
Izdevējs Jelgawā : H.J. Drawiņ-Drawneeka ģeneral-komisijā, 1894-1915 (Rigā : speeduschi Kalniņsch & Deutschmans ; Jelgawā : Sieslack'a (H.J. Drawiņ-Drawneeka) drukatawa)
Fiziskais apraksts 6 sēj. astoņos : iel., kartes, portr. ; 25 cm.
Saturs [I. sēj.]. Eewads. Weetu un krahjeju un dseesmu skaita registrs ; I. Par dseesmam un dseedaschanu: 1. Dseesmas un dseedaschana wispahriga tautas manta un zilweka muhscha pawadoņi. 2. Pawasara un wasaras dseesmas, wiswairak rotajot, gawilejot, waj klajumâ dseedot. 3. Dseedahschana, sihmejotees uz darbu. 4. Dseedaschana godôs, dsihrâs, talkâ, muischas kopdarbôs ar dseesmu karu jeb apdseedaschanos. 5. Par dseedaschanu daschadôs sewischķôs atgadijumôs ; II. Zilweka muhscha ritums, ģimenes un radu sadsihwe: 1. Behrnu deenas. Radibas, krustibas, audsinaschana un mahziba. Radibu, krustibu un kuhmu dseesmas plaschakâ siņâ. Behrnu audsinaschana, kopschana un mahziba. Aukļu un behrnu dseesmas. 2. Ģimenes lozekļi un wiņu sadsihwe ; III. Bahriņi, sehrdeeņi ; Peelikums. No jauna peenahkuschee dseesmu warianti. Weetu, krahjeju un dseesmu reģistra papildinajums. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai --
Saturs II. [sēj.]. II. Zilweka muhscha ritums, ģimenes un radu sadsihwe ; IV. Jaunekļu gadi. Puischi un meitas jeb tautu dehli un tautu meitas un wiņu sawstarpeja satiksme: 1. Jaunibas, jaunekļu dsihwes un lihgsmas dabas zildinaschana. 2. Augums. 3. Apģehrbs un rota. 4. Tikumi un netikumi, eedsimta daba. 5. Darbs, sewischķi seeweeschu mahju un rokas darbi. 6. Dsihwes ļaunà puse, behdas, asaras etc. 7. Jaunekļu, puischu un meitu, sawstarpeja satiksme. 8. Leeliba un brammaniba. 9. Daschadas dseesmas ; Peelikums: "Latwju Dainâs" isleetotee awoti. Dseesmu krahjeju reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai --
Saturs III.1. [sēj.]. Prezibu un kahsu dseesmas. 1. daļa. Seno Latweeschu prezibu un kahsu paraschas: Kahds wahrds eewadam. Prezibu un kahsu eeraschas un swineschana Widsemê. Prezibu un kahsu eeraschas un swineschana Kursemê. Prezibu dseesmas: I. Atbalss no senajeem laikeem. 1. Apseewoschanàs ģimenes lozekļu, brahļu un mahsu, waj zitu tuwu radneeku starpâ. 2. Tautu dehls dodàs prezibas noluhkâ sweschumâ. 3. Seewu eeguht ar waru un wiltu. 4. Panahksneeki. 5. Seewu pehrk. 6. Brahlis mahsas aisstahwis un tautu rahjejs ; II. Prezibas wehlakôs laikôs lihds muhsu deenam: 1. Rudens - prezibu laiks. 2. Jahda luhkotees, jahj prezibâs. 3. Meitai laiks, zeriba un gatawiba eet tautâs. 4. Eemesli, kadehļ meita wehl newar, waj negrib eet tautâs. 5. Tautas gaidamas. 6. Welti gaida. 7. Tautas (prezineeki) nahk. 8. Brahļi saņem, mahsa pabaro tautu sirgus par sihmi, ka prezibas peeņem, un otradi, ja prezibas ihsi atraida. 9. Istabâ weesi apsweizina nama tehwu un sewischķi nama mahti, un taisni, waj aplinku isteiz sawu noluhku un wajadsibu. 10. Meelasts. 11. Meitas eet rahditees. 12. Bildinaschana. 13. Atraida. 14. Peeņem prezibas. Taujajàs, rauga weetu. 16. Sader, dod roku, dod un mij gredsenus. 17. Rokas nauda saderot. 18. Deribu meelasts jeb "leelais brandwihns". 19. Dawhanas. 20. Apdseedaschana un sobgaliba daschadôs prezibu brihschôs un atgadihjumôs. 21. Daschadas dseesmas un apzerehjumi, kas sihmejàs us prezibàm. 22. Prezeneekus iswada no bruhtes mahjam. 23. Prezeneeni pahrnahk sawâs mahjâs. 24. Tauteetis apzeemo sarunato lihgawiņu, sewischķi nakti. 25. Bruhtgans atsakas no puischu deenam, no meitiņàm mahsiņàm. 26. Atsaka, atder, schķiràs. Atstahtà bruhtgana, resp. bruhtes gaudas ; Peelikums: "Latwju Dainâs" isleetotee awoti. Dseesmu krahjeju reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai --
Saturs III.2. [sēj.]. Zilweka muhscha ritums, ģimenes un radu sadsihwe: V. Prezibas un kahsas. Kahsu dseesmas: 1. Daschadu eeraschu un likumu ispildischana eepreeksch kahsàm. 2. Poschàs un gatawojàs us kahsàm tiklab bruhtgana, kà bruhtes mahjâs. 3. Kahsu swehtrihts un pirmà kahsu deena preeksch un pehz laulaschanas. 4. Wedeju rihkoschanàs bruhtgana galâ no mahjàm isbrauzot un zeļâ us bruhtes mahjàm. 5. Wedeji atbrauz bruhtes mahjâs. 6. Lopu un puhra dalibas un pahrweschana us bryhtgana mahjàm. 7. Isdewas un bruhtes weschana. 8. Wedeji ar bruhti atbrauz bruhtgana mahjâs. 9. Pirmà maltite. 10. Panahksneeki dsenàs mahsai pakaļ. 11. Kahsu meelasts. 12. Galda dseesmas dserot. 13. Apdseedaschana un dseesmu karsch ; Peelikums: Latwju Dainâs isleetatee awoti. Dseesmu krahjeju reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai --
Saturs III.3. [sēj.]. ... 13. Apdseedaschana un dseesmu karsch (turpinajums). 14. Musika un deja. 15. Mitschoschana. 16. Guldischana un modinaschana. 17. Kà weesi pawada nakti: ziti eet gulet, ziti dsihwo zauru nakti un trauzè guletajus. 18. Weltischana. 19. Seedo malas. 20. Wedekla klahj galdu ar sawu galdautu. 21. Naudas meschana un dahwanu doschana. 22. Usdsiras un laimes wehlejumi jaunajam pahrim. 23. Jaunà snota resp. swaiņa dahwinajumi seewas tehwam un mahtei, seewas brahļeem un mahsàm. 24. Rauga nowadu. 25. Lihsch lihdumu. 26. Mihklu dseesmas laika kaweklim daschadôs kahsu brihschôs. 27. Peekodinaschana jaunajam pahrim par nahkamo sadsihwi. 28. Kahsu beigas, atwadas. 29. Lihgawiņa mehģina behgt. 30. Panahksneeki pahrnahk sawâs mahjâs. 31. Atkahsas, atwahrschas; jaunais pahris brauz zeemotees pee seewas wezakeem ; VI. Isprezetàs meitas sakars ar tehwa mahjàm, ar wezakeem, brahļeem, mahsàm. 1. Zeemoschanàs, sehrschana bahliņôs. 2. Brahļi un ziti ihsteneeki apmeklè mahsu tautâs ; VII. Laulatu ļauschu, wihra un seewas, sadsihwe ; VIII. Wezums ; IX. Slimiba, nahwe, behres. Senàs behru eeraschas un swineschana, un daschadas mahņtizibas druskas par mirschanu un miruscheem: Widsemê, Kursemê, Witebskas guberņâ. Behru dseesmas ; Latwju dainâs isleetatee awoti. Dseesmu krahjeju reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai --
Saturs IV. [sēj.]. III. Zilweka darbiba saimneeziskâ siņâ, daschadi darba arodi. 1. Semkopiba. 2. Lopkopiba. 3. Kumeliņsch. Drawneeziba un bites. 5. Meschs, kà zilweka darbibas weeta un daschadu dsihwneeku, koku un augu etc. miteklis. 6. Uhdeņi: upes, eseri, juhra, kà zilweka darbibas lauks ; IV. Plaschaks sabeedriskais stahwoklis un ļauschu schķiras --
Saturs V. [sēj.]. Starptautiskais stahwoklis, tehwu semes un walsts apsargaschana pret ahrejeem eenaidneekeem ; Peesihmes --
Saturs VI. [sēj.]. Gada swehtki un swinamas deenas. 1. Metenis. 2. Jurģi. 3. Leeldeena. 4. Jahņi. 5. Miķeļi. 6. Weļu laiks. 7. Mahrtiņš un Katrina. 8. Seemas swehtki ; VII. Mitiskas dseesmas. Debess draudse. Dabas preekschmetu un dabas parahdibu personifikazija un deewinaschana. 1. Deews, Laima, Mahra. 2. Pehrkons. 3. Debess kalejs. 4. Saule, Mehness, Auseklis, Swaigsnes, Deewa dehli un Saules meitas. 5. Pupa - debess trepes. 6. "Mahtes". 7. Daschadas dseesmas ; VIII. Eeraschas un mahņi. 1. Sihmes, sihmlemschana, sihleschana. 2. Weztehwu gudribas, simpatiski lihdsekļi, buramee un puhschamee wahrdi ; IX. Schis tas. Otrais peelikums un papildinajums ; "Latwju Dainâs" isleetatee awoti. Dseesmu krahjeju reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Pahrskats par guberņu un apriņķu plaschumu kw. juhdsês, eedsihwotaju skaitu ahrpus pilsehtàm un meesteem, un sakrahto tautas dseesmu skaitu. Dseesmu krahjeju-usrakstitaju un dseesmu teizeju-dseedataju alfabetiskais saraksts. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai. Saturs. Оглавленіе всѣх пяти томовъ сборника латышскихъ народныхъ пѣсенъ "Latwju Dainas". Latwju Dainas (Sammlung lettischer Volkslieder). Inhaltsverzeichnis der Sammlung lettischer Volkslieder "Latwju Dainas" Bd. I.-VI. --
Saturs VI. (Atsevišķais sējums). (Facetiae & erotica). Nerahtnas dseesmas. Mihklas. Sakami wahrdi un parunas. Latwju dainâs islietatee awoti. Dseesmu krahjeju un weetu reģistrs un sawahkto dseesmu skaits. Dseesmu krahjeju-usrakstitaju un dseesmu teizeju-dseedataju alfabetiskais saraksts. Latiņu burti ar sewischķàm rakstu sihmem islokschņu skaņu apsihmeschanai.
Priekšmets Tautasdziesmas, latviešu
Saite Digitālā versija 2.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0302060990|issueType:B/
Saite Digitālā versija 3.sēj. 1.d. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303029197|issueType:B/
Saite Digitālā versija 3.sēj. 2.d. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303029203|issueType:B/
Saite Digitālā versija 3.sēj. 3.d. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303029210|issueType:B/
Saite Digitālā versija 4.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303029216|issueType:B/
Saite Digitālā versija 5.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0303029221|issueType:B/
Saite Digitālā versija 6.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309092618|issueType:B/
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Sanktpēterburga (Krievija)
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Anša Gulbja izdevniecība
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Latvija
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"