Jelgava (Latvija)

ALEPH IDLNC10-000040785
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000040785/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Jelgava
Ģeogrāfiskais nosaukums Jelgava (Latvija)
Vieta saistīta ar Latvija
Arī: Mitau (Latvija)
Arī: Елгава (Latvija)
Arī: Митава (Latvija)
Datējums, saistīts ar Dibināšanas gads 1573.
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895.gada 4. un 7.maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1894.gada 8.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1897.gada novembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1894.gada 19.novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada 9. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada 10. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895.gada vasarā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, ap 1895.gada 24. septembri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (1) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894.gada maija 2.pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (2) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (3) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (4) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (5) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (6) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (7) : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā vai Jelgavā, 1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā vai Jelgavā,1894. gada maija 2. pusē - 1896. gada novembra sākumā (8) : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un kometāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1895. gadā vai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Jelgavā 1896. gadā, ne vēlāk par novembra sākumu : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Aspazija "Zelta mākoņi" (1928). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija
Heine, Heinrich, 1797-1856
Rīgas Latviešu biedrība
Livonijas ordenis
Lielupe, upe (Latvija)
Zemgale (Latvija)
Heinrich Heine's Werke
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Austrums : zinības un rakstniecības mēnešraksts.
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Rīga (Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Āronu, Matīss, 1858-1939
Stučka, Dora, 1870-1950
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Monpeljē (Francija)
Bebel, August, 1840-1913
Priedīts, Boriss Brencis
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Gailīte, Zane, 1952-
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
Sieviete un sociālisms.
Mēness meti, saules stīga. Emīls Dārziņš
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Tartu Ülikool
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Valdības upuri
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Peile, Eiženija, 1908-1979
Valters, Miķelis, 1874-1968
Liepāja (Latvija)
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Jūrmala (Latvija)
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.
Vīne (Austrija)
Universität Wien
Cīrihe (Šveice)
Universität Zürich
Bundža, Dāvids, 1873-1904
Vesmanis, Fridrihs, 1875-1941
Kalniņa, Klāra, 1874-1964
Čikste, Anastasija, 1879-1962
Veibele–Jakovļeva, Late, 1877-1949
Hibšmane, Klāra, 1878-1946
Birkerts, Antons, 1876-1971
Liesmainie gadi : atmiņu vija
Daiļdarbi un atmiņas
Marija, Dievmāte, Svētā
Jēzus Kristus
Golfa straume
Ķemeri (Jūrmala, Latvija)
Izraēls (kristīgā teoloģija)
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Fausts : traģedija : 2.d.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Dionīss (grieķu dievība)
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Jaunais Latviešu teātris
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem
Jesens, Andrejs, 1873-1958
Brencēns, Eduards, 1885-1929
Aspazijas Zelta mākoņi : [autobiografija]
Aspazijas Zila debess : autobiografija
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Zila debess zelta mākoņos : bērnības autobiografija