Šveice

ALEPH IDLNC10-000040220
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC10-000040220/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0veice
Ģeogrāfiskais nosaukums Šveice
Arī: Šveices konfederācija
Arī: Switzerland
Arī: Schweiz
Arī: Suisse
Arī: Svizzera
Arī: Svizra
Arī: Schweizerische Eidgenossenschaft
Arī: Confédération suisse
Arī: Confederazione Svizzera
Arī: Confederaziun svizra
Arī: Швейцария
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Saulains stūrītis" (1910). Anotācija
Aspazija "Ziedu klēpis" (1911). Anotācija
Jānis Rainis "Ave sol!" (1910). Anotācija
Jānis Rainis "Indulis un Ārija" (1912). Anotācija
Jānis Rainis "Klusā grāmata" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Jaunais spēks" (1906). Anotācija
Jānis Rainis "Pūt, vējiņi!" (1913). Anotācija
Jānis Rainis "Tie, kas neaizmirst" (1911). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta zirgs" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Aspazija "Izplesti spārni" (1920). Anotācija
Aspazija "Spoži sapņi" (1909). Anotācija
Jānis Rainis "Čūsku vārdi" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Sudrabota gaisma" (1921). Anotācija
Rainis "Gals un sākums" (1912). Anotācija
Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija
Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Novelas" (1925). Anotācija
Jānis Rainis "Kastaņola" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Zelta sietiņš" (1920). Anotācija
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Mūza mājās" (1923). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Šveice
Birznieks-Upītis, Ernests, 1871-1960
Dzirciemnieki (izdevniecība)
Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Zemgale (Latvija)
Stiebra, Roze, 1942-
Saulains stūrits : liriska biografija
Bārda, Fricis, 1880-1919
Ziedu klēpis
Rainis, Jānis, 1865-1929
Ave Sol (koris)
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Gals un sahkums : weena rituma seemas-dseesma
Latvija
Bienemann, F. (Friedrich), 1860-1915
Kuldīga (Kuldīgas novads, Latvija)
Kuldīgas viduslaiku pils (Kuldīga, Latvija)
Kurzeme (Latvija)
Mindaugas, Lietuvas karalis, 1200-1263
Embūtes pagasts (Vaiņodes novads, Latvija)
Gulbis, Ansis, 1873-1936
Anša Gulbja izdevniecība
Sanktpēterburga (Krievija)
Amtmanis, Teodors, 1883-1938
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Banga, Tija, 1882-1957
Kaktiņš, Ādolfs, 1885-1965
Dailes teātris
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Livländisches Sagenbuch
Kopoti raksti : 6 sējumos
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Horācijs, 65-8 p.m.ē.
Klusā grahmata : dsejas
Wehja nestas lapas : dsejoļu krahjums
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Rīga (Latvija)
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Jankavs, Jānis, 1886-1918
Jaunais spehks : J. Raiņa dsejas
Tālas noskaņas zilā vakarā : Raiņa dzejas
Wehtras sehja : dsejas
Pēterburgas Latviešu labdarīgā biedrība
Barons, Krišjānis, 1835-1923
Visendorfs, Henrijs, 1861-1916
Āronu, Matīss, 1858-1939
Daugava, upe
Jaunais Rīgas teātris (1908-1915)
Kuga, Jānis, 1878-1969
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Šmithene, Mirdza, 1887-1978
Padomju Savienība
Žilinskis, Arvīds, 1905-1993
Rīgas Kinostudija
Piesis, Gunārs, 1931-1996
Jakovļevs, Ģirts, 1940-
Kalniņš, Imants, 1941-
Liepājas teātris
Lācis, Kārlis, 1977-
Elsbergs, Jānis, 1969-
Džilindžers, Dž. Dž., 1966-
Latwju dainas : [6 sējumos]
Muhsu tautas dseesmas
Fragmenti no operas "Pūt, vējiņi" fragmenti no operas "Zelta zirgs"
Tičīno (Šveice)
Byron, George Gordon, barons, 1788-1824
Pellico, Silvio, 1789-1854
Michelangelo Buonarroti, 1475-1564
Carducci, Giosuè, 1835-1907
Mazzini, Giuseppe, 1805-1872
Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778
Tee, kas neaismirst : rudens dseesma
Ziemassvētki
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1803-1882
Zābers, Jānis, 1935-1973
Latvijas Valsts leļļu teātris
Birkerts, Gunars, 1925-
Latvijas Nacionālā bibliotēka
J. Raiņa Zelta zirgs : saulgriežu pasaka 5 cēlienos
Tautas pasakas
Estnische Märchen
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Aukso žirgas : penkių veiksmų pasaka
The golden horse : a solstice fairy tale in five acts
Золотой конь : сказка весеннего солнца в пяти действиях
Das goldene Ross : ein Sonnenwendmärchen in 5 aufzügen
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Izplesti spārni : dzejas : 1908-1918
Poruks, Jānis, 1871-1911
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Spoži sapņi : dzejiski tēlojumi
Purvītis, Vilhelms, 1872-1945
Čūsku vārdi
Dzīve un darbi : biografija un kopoti raksti : 11 sējumos
Addio bella : no Dagda skicu burtnicas
Uz mājām : trimdnieka sapnis starp diviem ceļiem
Sudrabota gaisma : mana dzimtenes gada Fata Morgana 2 : No Dagdas skiču burtnīcas
Mēness meitiņa : novella no Dagdas skiču burtnīcas
Treji loki
Vidbergs, Sigismunds, 1890-1970
Berelis, Guntis, 1961-
Sanskrita dzeja
Biļinas
Kijevas Krievzeme
Владимир, великий князь Киевский, ap 956-1015
Baltijas jūra
Lieldidžs, Uldis, 1933-
Artmane, Vija, 1929-2008
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos
Jaunā strāva
Bībele
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Novelas
Prande, Alberts, 1893-1957
Lugāno (Šveice)
Rivjēra (Francija)
Grīnuma, Gundega, 1948-
Atēna (izdevniecība)
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Kastaņola : pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē
Slobodska (Krievija)
Menuets (mūzikas grupa)
Blūms, Jānis, (tulkotājs)
Zelta seetiņsch
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Iļģi (mūzikas grupa)
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.
Musa mahjâs : sweizeeni daudseem un weeneem
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs