Latweeschu tautas pasakas

ALEPH IDLNC04-000433355
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000433355/
Alternatīvais nosaukums Latviešu tautas pasakas
Alternatīvais nosaukums Latweeschu tautas teikas un pasakas
Alternatīvais nosaukums Latviešu tautas teikas un pasakas
Līdzradītājs Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903 com
Izdevējs Jelgava : apgahdajis H. Allunans ; Rīga : Rigas Latweeschu Beedribas Sinibu kommisija, 1891-1903.
Fiziskais apraksts 7 sēj. 9 grāmatās ; 23 cm.
Saturs Latweeschu tautas pasakas / Dschukstes-Peenawas nowadâ sakrahjis Anss Lerchis-Puschkaitis. 1. daļa : [197 pasakas] -- 2. daļa : [54 pasakas] -- 3. daļa, [1. puse] : [28 pasakas] -- 3. daļa, [2. puse] : [29.-66. pasaka] -- [4. daļa] : [Wariantu krahjums, peesleedamees I., II. un III. daļai] : [64 nr.] -- Latweeschu tautas teikas un pasakas. 5. daļa : [A. Par raganam, burwjeem, prezibam, kahsam, kristibam, sumpurņeem, weļeem (miroņeem), daschadam teikam, kas nesihmejas taisni us ihpascheem apgabaleem, mahju gareem, puhķi, wilkatscheem, weesuli, welneem ; B. Swehru pasakas ; C. Garás pasakas ; D. Weetu teikas un par naudu] : [219 pasakas] / Anscha Lercha-Puschkaischa kahrtota un H. Wissendorffa isdota -- 6. d., 1. puse : Dr. A. Bielensteina, Fr. Brihwsemneeka, R.L.B. Sinibu Kommisijas un Anscha Lercha-Puschkaischa krahjumi / sakahrtojis Anss Lerchis-Puschkaitis -- 6. d., 2. puse : Dr. A. Bielensteina, Fr. Brihwsemneeka, R.L.B. Sinibu Kommisijas un Anscha Lercha-Puschkaischa krahjumi / sakahrtojis Anss Lerchis-Puschkaitis -- 7. d. 1. sēj. / krahjumu kartojis un peez weelas sakarâ ar eeprekschejàm seschàm daļam eedalijis Anss Lerchis-Puschkaitis.
Priekšmets Tautas pasakas, latviešu || Leģendas Latvija.
Saite Digitālā versija 5.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309056611|issueType:B/
Saite Digitālā versija 6.sēj. 1.d. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309056619|issueType:B/
Saite Digitālā versija 7.sēj. 1.d. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309056623|issueType:B/
Objekti kuros ir norāde
Aspazija "Velna nauda" (1933). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Muncis, Jānis, 1886-1955
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos)
Latweeschu tautas pasakas
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu