Dienas Lapa.

ALEPH IDLNC04-000331919
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000331919/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Dienas_Lapa
Līdzradītājs Bisenieks, P. (Pēteris), 1853-1911 izd.
Līdzradītājs Butuls, Ā. (Ādams), 1860-1938 izd.
Līdzradītājs Jākobsons, J., izd.
Līdzradītājs Plātess, A. (Arnolds), 1852-1915 izd.
Līdzradītājs Rainis, Jānis, 1865-1929 red.
Līdzradītājs Tūters, K., izd.
Līdzradītājs Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939 izd.
Izdevējs Rīga : Ā. Butuls : P. Bisenieks, 1886-1905, 1913, 1914, 1918.
Fiziskais apraksts nr. ; 45-58 cm.
Objekti kuros ir norāde
Raiņa zīmīte Aspazijai. Rīga, 1895. gada pavasarī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894. gada 28. jūliju : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894. gada 22. jūlijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895. gada septembra vidū : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 4.februārī : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija
Aspazija "Rudens lakstīgala" (1933). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā 1894. gada maijā uz Dienas Lapas redakcijas veidlapas : teksts un komentāri
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada aprīļa sākumā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada vasarā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Dienas Lapa.
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Jūrmala (Latvija)
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Stučka, Dora, 1870-1950
Priedīts, Boriss Brencis
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Polija
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Hauptmann, Gerhart, 1862-1946
Gerharta Hauptmaņa Weentuļi zilweki : drama peezôs zehleenôs
Tauriņu kauja : komedija tschetros zehleenos
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Plaisa mākoņos : kultūrvēsturisks romāns
Garais, Fricis, 1865-1936
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Tartu Ülikool
Lettonia (studentu korporācija)
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Alksnis, Ādams, 1864-1897
Barons v. Kamp a Ausim
Pleskava (Krievija)
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Nonācs, Otto, 1880-1942
Grīns, Jānis, 1890-1966
Lapas, Mārtiņš, 1846-1909
Medineeks : vēsturisks romāns iz tagadējā laika
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu
Peloponēsiešu karš : [divās daļās]
Fricis Garais - V. Zemcevs : viņa dzīve un darbs
Daugava : literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksts.
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Peile, Eiženija, 1908-1979
Rītiņš, Indriķis, 1872-1961
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Sociāldemokrāts : Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas centrālorgāns
Āronu, Matīss, 1858-1939
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Jelgava (Latvija)
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums
Sanktpēterburga (Krievija)
Ovidijs, 43 p.m.ē.-17 vai 18 m.ē.
Marciāls
Catullus, Gaius Valerius
Sapfo
Burns, Robert, 1759-1796
Кольцов, А. В. (Алексей Васильевич), 1809-1842
Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837
Heine, Heinrich, 1797-1856
Voss, Johann Heinrich, 1751-1826
Lukiāns
Twain, Mark, 1835-1910
Herder, Johann Gottfried, 1744-1803
Dauge, Pauls, 1869-1946
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
"Pēterburgas Avīžu" literāriskais pielikums.
Jauni Dunduri
Dunduru pehznahkami
Dunduru padehli
Dundurs Pats
Dievu, mirušo un hetēru sarunas
Stimmen der Völker in Liedern
Jaunā strāva
Atpūta : literārs un populārzinātnisks žurnāls.
Tartu (Igaunija)
Rīgas Latviešu biedrība
Feminisms
Latvija
Akmentiņa, Dace, 1858-1936
Šepskis, Oskars, 1850-1914
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Birzmanis, E. (Ernests)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Kopoti raksti : 30 sējumos
Schiller, Friedrich von, 1759-1805
Domas par jaunlaiku literatūru
Fr. v. Schillera Wallensteins : teätera spehle.
Tēvija.
"Dienas Lapas" Feļetona turpinājums [literārs pielikums].
Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā : sarakstīšanās, 1. sēj. 1.-2. d.