Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija

ALEPH IDLNC04-000016049
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/LNC04-000016049/
Līdzradītājs Buceniece, Ella, 1949- sast.
Izdevējs Rīga : RaKa, 2005-.
Fiziskais apraksts sēj. <1-2 > ; 23 cm.
Saturs 1. d. Modernitātes un universālisma idejas. Sociālā aktīvisma un kriticisma idejas. Individuālisma un subjektivitātes idejas. Liberāldemokrātiskās un konservatīvās idejas -- 2. d. Akadēmiskās (filozofiskās, klasiski filoloģiskās un teoloģiskās) idejas. Filozofiskā pozitīvisma idejas. Pragmatisma un enerģētisma dabaszinātniskās idejas. Modernās dzīves ētiskās un reliģiskās idejas. Kultūrvēsturiskās idejas. Modernisma idejas mākslā
Priekšmets Filozofija, latviešu 19. gs. || Filozofija, latviešu 20. gs. || Intelektuāļi Latvija Biogrāfijas.
Priekšmets Latvija Intelektuālā dzīve 1796-1918. || Latvija Intelektuālā dzīve 20. gs.
Saite Digitālā versija 1.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0306016831|issueType:B/
Saite Digitālā versija 2.sēj. gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0306043677|issueType:B/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija