Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942

ALEPH IDLNC10-000021131
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/98351/
PersonaLīgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Nodarbošanās / profesija Žurnālists || Literatūrvēsturnieks || Kritiķis || Rakstnieks
Darbības joma Žurnālistika || Latviešu literatūra
Vieta saistīta ar Salgales pagasts (Ozolnieku novads, Latvija) Permas apgabals (Krievija)
Arī: Lihgotņu, Jehkabs, 1874-1942
Arī: Lihgotnis, Jehkabs, 1874-1942
Arī: Līgotnis, Jēkabs, 1874-1942
Arī: Līgotnis, J. (Jēkabs), 1874-1942
Arī: Roze, Jēkabs, 1874-1942
Arī: Rose, Jehkabs, 1874-1942
Arī: Лиготню, Екабс, 1874-1942
Arī: Лиготнис, И. (Иекаб), 1874-1942
Arī: Розе, И. (Иекаб), 1874-1942
Arī: Розе-Лиготнис, 1874-1942
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/20114842/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija
Rīga (Latvija)
Liepāja (Latvija)
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Valters, Miķelis, 1874-1968