Alunāns, Ādolfs, 1848-1912

ALEPH IDLNC10-000017502
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/83291/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80dolfs_Alun%C4%81ns
ISNI0000000055377455
PersonaAlunāns, Ādolfs, 1848-1912
Nodarbošanās / profesija Aktieris || Teātra režisors || Latviešu dramaturgs || Publicists
Darbības joma Teātris || Teātris -- Producēšana un režija || Drāma
Vieta saistīta ar Jelgava, Latvija Jelgava, Latvija
Institūcija, saistīta ar Rīgas Latviešu teātris 1870 1885
Institūcija, saistīta ar Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris 1896 1904
Arī: Alunāns, Ā. (Ādolfs), 1848-1912
Arī: Alunāns, A. (Adolfs), 1848-1912
Arī: Allunans, Adolfs, 1848-1912
Arī: Alunans, Adolfs, 1848-1912
Arī: Allunan, Adolf, 1848-1912
Arī: Dobelnieks, 1848-1912
Arī: Алунанс, Адольфс, 1848-1912
Arī: Алунанс, Адольф, 1848-1912
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/30334482/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija
Rīga (Latvija)
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Kopoti raksti : 6 sējumos
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Jaunais Latviešu teātris
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem