Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947

ALEPH IDLNC10-000001379
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/41891/
ISNI0000000079078118
PersonaLejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Nodarbošanās / profesija Rakstnieks || Tulkotājs
Darbības joma Latviešu literatūra || Tulkošana un interpretācija
Vieta saistīta ar Rīga, Latvija Rīga, Latvija
Institūcija, saistīta ar Ziemeļblāzma (biedrība)
Institūcija, saistīta ar Rīgas Latviešu biedrība 1908 1915
Arī: Lejas-Krūmiņš, T. (Teodors), 1871-1947
Arī: Lejas-Krūmiņš, 1871-1947
Arī: Andrējsalietis, 1871-1947
Arī: Andrejsaleetis, 1871-1947
Arī: Tedžus, 1871-1947
Arī: Lejas-Kruhmiņsch, 1871-1947
Arī: Lejas-Kruhmiņs, 1871-1947
Arī: Lejas-Kruhmiņš, T. (Teodors), 1871-1947
Arī: Lejas-Krūmiņsch, 1871-1947
Arī: Lejas-Kruhmiņsch, Teodors, 1871-1947
Arī: Lejas-Kruhminsch, Teodors, 1871-1947
Arī: Lejas, Krūmiņš, 1871-1947
Arī: Lejaskrūmiņš, 1871-1947
Arī: Леяс-Круминьш, Теодорс, 1871-1947
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/7369369/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija