Čakste, Jānis, 1859-1927

ALEPH IDLNC10-000008852
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/173172/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_%C4%8Cakste
ISNI0000000031978723
PersonaČakste, Jānis, 1859-1927
Nodarbošanās / profesija Latvijas Valsts prezidents 1922 1927 || Jurists || Deputāts || Redaktors || Izdevējs || Pasniedzējs || Sabiedriskais darbinieks
Darbības joma Tiesības || Latvija -- Politika un pārvalde || Politika, praktiskā || Žurnālistika
Vieta saistīta ar Sesavas pagasts, Latvija Rīga, Latvija
Institūcija, saistīta ar Jelgavas Latviešu biedrība 1887 1901
Institūcija, saistīta ar Krievija. Государственная Дума 1906
Institūcija, saistīta ar Vārds (avīze) 1902 1905
Institūcija, saistīta ar Tēvija (avīze) 1888 1914
Institūcija, saistīta ar Latvijas Universitāte 1919 1921
Institūcija, saistīta ar Demokrātiskais centrs (partija : 1922-1934)
Institūcija, saistīta ar Latvija. Tautas padome 1918 1920
Institūcija, saistīta ar Latvija. Satversmes sapulce 1920 1922
Arī: Čakste, J. (Jānis), 1859-1927
Arī: Cakste, Janis, 1859-1927
Arī: Tschakste, I., 1859-1927
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/69737724/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija